Avtale om frivillig arbeid ved Steinkjerfestivalen

1.0 AVTALENS GRUNNLAG

1.1.Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen omhandler et frivillig arbeidsforhold mellom Steinkjerfestivalen, heretter kalt arrangør, og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør.

1.2 Virkeområde

Avtalen gjelder for Steinkjerfestivalen 2022.

2.ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1. Arrangørens ansvar

Arrangør skal gjøre alt for at medarbeider opplever frivillighetsarbeidet som givende og spennende, og at man får en god opplevelse. Arrangør har tegnet ulykkesforsikring.

2.2. Godtgjørelse

Frivillig arbeid er ulønnet dugnadsarbeid. Arrangør vil på linje med andre arrangører belønne den frivillige sin innsats. Dette gjøres ut i fra følgende modell:

Frivillig innsats, totalt 16 timer, belønnes med festivalpass.

Frivillighet er et ansvar. Dersom den frivillige ikke stiller til avtalt arbeidsoppgave, og er uten dokumentasjon for godkjent fravær, skal pass returneres. Hvis dette ikke skjer, vil arrangør fakturere den frivillige for tildelt festivalpass. Dette gjelder også frivillige som møter, men som tydelig sniker seg unna sine arbeidsoppgaver.

Blir frivillig som ikke har møtt på avtalt oppdrag, observert på festivalen som
gjest, vil vedkommende bli fakturert de ekstra kostnader det kostet festivalen å
erstatte vedkommende.

NB: Vi minner om at de som bevisst unnlater å møte, eller unnlater å gjøre de
arbeidsoppgaver de er satt til å gjøre, påfører de andre frivillige ekstra arbeid!

Arrangør sørger for at den frivillige får mat og drikke under arbeidsperioden.

3.FRIVILLIGES ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk.

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig frafall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.
Frivillig-t-skjorte og akkrediteringskort skal ikke benyttes når man ikke er på vakt.

3.3. Være edru i arbeidsøktene

Våre frivillige skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Alle frivillige plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

4.SANKSJONER/OPPHØR AV AVTALEN

4.1 Arrangørs rettigheter

Dersom en frivillig ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet ogf inndra godtgjørelse. Eventuell verdi av benyttet godtgjørelse og/eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktbrudd vil bli fakturert den frivillige.

4.2 Frivilliges rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.